Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 4sync.pl

4sync > Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 4sync.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, zwanych dalej Usługami przez 4Sync Solutions Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie (02-237), przy ul. Instalatorów 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351692, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272551538, REGON: 140900519, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 107.500,00 zł, zwaną dalej Spółką.
 2. Spółka świadczy Usługi nieodpłatnie. Korzystanie z Usług przez usługobiorcę może się jednak wiązać z koniecznością ponoszenia przez usługobiorcę kosztów związanych z dostępem do Internetu i transferem danych, zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego udostępniającego dostęp do Internetu usługobiorcy.
 3. Spółka świadczy Usługi w celu marketingu sprzedawanych przez siebie produktów i usług. Wszelkie informacje przekazywane usługobiorcy w związku ze świadczeniem Usługi stanowią informacje handlowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz 1204 ze zm.).
 4. Spółka świadczy Usługi w zakresie:
  a. Wysyłki newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące produktów i usług sprzedawanych przez Spółkę.
  b. Webinariów obejmujących prezentację informacji handlowych dotyczących produktów i usług sprzedawanych przez Spółkę.
  c. Udostępnienia dla użytkowników zarejestrowanych dodatkowych informacji handlowych obejmujących bazę wiedzy oraz materiały handlowe i marketingowe.
 5. Usługi świadczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 6. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną może zostać rozwiązana, ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyn, przez każdą ze stron. Powiadomienie strony o rozwiązaniu umowy następuje w sposób określony w niniejszym regulaminie dla komunikacji pomiędzy stronami.
 7. Ograniczenie odpowiedzialności Spółki określono w warunkach korzystania z serwisu internetowego 4sync.pl.

Usługa wysyłki newslettera

 1. Newsletter wysyłany jest przez Spółkę na adresy e-mail zarejestrowanych usługobiorców co {określić częstotliwość}
 2. Usługobiorca zawiera ze Spółką umowę na świadczenie usługi poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym zaznaczenie wymaganych zgód i jego wysłanie. Formularz dostępny jest pod adresem {LINK}
 3. Świadczenie usługi przez Spółkę rozpoczyna się w najbliższym terminie wysyłki newslettera, następującym po zawarciu umowy, o której mowa powyżej.

Usługa webinarium

 1. Spółka świadczy usługę webinarium w zakresie i w terminach określonych przez Spółkę.
 2. Usługobiorca wstępnie rejestruje się na webinarium poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym zaznaczenie wymaganych zgód i jego wysłanie. Formularz dostępny jest pod adresem {LINK}
 3. Spółka potwierdza usługobiorcy wstępną rejestrację na webinarium poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, zawierającej w szczególności informacje o terminie i adresie webinarium, danych dostępowych oraz prośbę o potwierdzenie udziału w webinarium.
 4. Usługobiorca zawiera ze Spółką umowę o świadczenie usługi webinarium poprzez wysłanie, na wskazany w powyższej wiadomości adres poczty elektronicznej, potwierdzenia udziału w webinarium.
 5. Podczas webinarium zabronione jest prezentowanie treści nieobyczajnych, niezgodnych z prawem, naruszających prywatność innych osób i podmiotów trzecich, promujących przemoc, pornografię, jakąkolwiek dyskryminację i inne naruszenia prawa, a także reklamujących lub promujących inne towary i usługi, niż będące przedmiotem webinarium. Usługobiorcy nie przestrzegający powyższego zakazu mogą zostać wykluczeni z dalszego udziału w webinarium.

Usługa udostępnienia dodatkowych informacji handlowych

 1. Usługa udostępnienia dodatkowych informacji handlowych świadczona jest z wykorzystaniem indywidualnego konta usługobiorcy zakładanego poprzez formularz rejestracyjny.
 2. Usługobiorca zawiera ze Spółką umowę na świadczenie usługi poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym zaznaczenie wymaganych zgód i jego wysłanie. Formularz dostępny jest pod adresem {LINK}
 3. Założenie konta dla usługobiorcy następuje w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na świadczenie usługi.
 4. W przypadku niekorzystania z konta przez okres co najmniej 9 miesięcy Spółka może rozwiązać umowę o świadczeniu usługi i usunąć konto, informując uprzednio usługobiorcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, o planowanym rozwiązaniu umowy i usunięciu konta.
 5. Dostęp do usługi realizowany jest za pomocą połączenia szyfrowanego.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do konta indywidualnego i nieudostępniania hasła innym osobom.
 7. W przypadku podejrzenia ujawnienia hasła innym osobom usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Spółki.
 8. W przypadku zapomnienia hasła usługobiorca powinien skontaktować się ze Spółką w celu otrzymania nowego hasła.
 9. W przypadku naruszenia przez usługobiorcę zasad korzystania z przedmiotowej usługi Spółka może rozwiązać umowę o świadczeniu usługi i usunąć konto. Spółka informuje usługobiorcę o podjęciu powyższych czynności.

Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Usług niezbędne jest posiadania przez usługobiorcę komputera z dostępem do Internetu i z przeglądarką internetową.
 2. W celu korzystania z usługi wysyłki newslettera niezbędne jest posiadanie przez usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, oprogramowania umożliwiającego odbieranie poczty elektronicznej oraz oprogramowania umożliwiającego przeglądanie plików w formacie pdf.
 3. W celi korzystania z usługi webinarium niezbędne jest posiadanie przez usługobiorcę komputera wyposażonego w mikrofon i głośniki, lub posiadanie słuchawek zastępujących mikrofon i głośniki. Niezbędne jest również posiadanie oprogramowania … Zalecane jest posiadanie przez użytkownika kamery internetowej.
 4. W celu korzystania z usługi udostępniania niezbędnych informacji handlowych niezbędne jest posiadanie oprogramowania umożliwiającego przeglądanie plików w formatach {FORMATY}

Informacje o zagrożeniach

 1. Korzystanie z Usług wiąże się z zagrożeniami typowymi dla pracy w Internecie. W szczególności zagrożenia te mogą obejmować:
  a. Przesyłanie przez osoby podszywające się pod Spółkę poczty elektronicznej z załącznikami zawierającymi złośliwy kod.
  b. Próby atakowania usługobiorców korzystających z serwisów internetowych poprzez próby uruchomienia na ich komputerach złośliwych programów.
  c. Próby wyłudzenia haseł do kont, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  d. Próby atakowania usługobiorców poprzez podatności w eksploatowanym przez nich oprogramowaniu, w tym oprogramowaniu niezbędnym do korzystania z usług.
 2. W celu minimalizacji ryzyka związanego z powyższymi zagrożeniami należy korzystać z oprogramowania antywirusowego z regularnie aktualizowanymi sygnaturami wirusów, należy również regularnie aktualizować wykorzystywane oprogramowanie
 3. W przypadku otrzymania żądania ujawnienia hasła do usługi udostępnienia dodatkowych informacji handlowych należy bezzwłocznie powiadomić Spółkę.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Spółka przetwarza dane osobowe usługobiorców w zakresie, w jakim dane te są wprowadzane przez usługobiorców w formularzach na stronie internetowej Spółki.
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarto w klauzulach informacyjnych publikowanych przez Spółkę.

Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje składane przez usługobiorców w związku ze świadczeniem Usług przez Spółkę, są rozpatrywane przez Spółkę w terminie 14 dni. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje usługobiorcę i wskazuje termin rozpatrzenia reklamacji.
 2. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Spółka informuje usługobiorcę.

Komunikacja pomiędzy stronami

 1. Spółka kieruje korespondencję do usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany przez usługobiorcę podczas rejestracji na stronie internetowej Spółki.
 2. Korespondencja do Spółki może być kierowana na adres poczty elektronicznej biuro@4sync.pl lub na adres rejestrowy Spółki.