Warunki korzystania z serwisu internetowego 4sync.pl

4sync > Warunki korzystania z serwisu internetowego 4sync.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze warunki określają zasady, na jakich użytkownik może korzystać z serwisu internetowego 4sync.pl, zwanego dalej Serwisem, zarówno jako gość, jak i użytkownik zalogowany, korzystający z indywidualnego konta w Serwisie.
 2. Niniejsze warunki stosuje się do wszystkich użytkowników i w każdym przypadku korzystania z Serwisu.
 3. Poprzez korzystanie z Serwisu należy rozumieć przeglądanie treści i zawartości Serwisu, dostępnych zarówno dla  wszystkich użytkowników jak i dla użytkowników zalogowanych, oraz uzupełnianie i przesyłanie formularzy dostępnych w Serwisie.
 4. Operatorem Serwisu jest 4Sync Solutions Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie (02-237), przy ul. Instalatorów 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351692, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272551538, REGON: 140900519, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 107.500,00 zł, zwana dalej Spółką.
 5. Korzystając z Serwisu, użytkownik akceptuje niniejsze warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków prosimy o niekorzystanie z Serwisu.
 6. Serwis może być wykorzystywany do świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną określono w odrębnym regulaminie.
 7. Warunki korzystania z Serwisu obowiązują od dnia {DATA}

Funkcjonowanie Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo (jako gość) albo poprzez indywidualne konto po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu.  
 3. Wszelkie treści dostępne w Serwisie stanowią treści o charakterze informacyjnym i są publikowane w celu marketingu produktów i usług dostarczanych przez Spółkę. W szczególności podkreśla się, że jakiekolwiek treści dostępne w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Po zalogowaniu na indywidualne konto użytkownik otrzymuje dostęp do dodatkowych materiałów publikowanych w Serwisie, w szczególności bazy wiedzy oraz materiałów handlowych i marketingowych. Konta indywidualne zakładane jest przez Spółkę pracownikom i współpracownikom partnerów biznesowych Spółki, z którymi Spółka zawarła umowy o współpracy.
 5. W Serwisie udostępniono formularze na potrzeby:
  1. Kontaktu ze Spółką, w tym w związku z nawiązaniem współpracy partnerskiej oraz wypożyczeniem i testowaniem sprzętu.
  2. Rejestracji na webinaria.
  3. Rejestracji w celu otrzymywania newslettera.
  4. Rejestracji na potrzeby utworzenia konta indywidualnego.
  5. Zgłaszania kandydatur na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 6. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane.
 7. Serwis zawiera komponenty osadzone, w skład których wchodzi zawartość multimedialna z serwisu YouTube oraz mapa i czcionki Google, za których funkcjonalność oraz zawartość odpowiada podmiot trzeci będący operatorem tych  komponentów.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa oraz przeznaczeniem Serwisu. Użytkownik może przeglądać treści dostępne w Serwisie oraz korzystać z funkcjonalności Serwisu  w zakresie, w jakim nie narusza to przepisów prawa oraz niniejszych warunków.
 2. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do wyrządzenia szkody osobom i podmiotom trzecim, osiągnięcia celu sprzecznego z prawem oraz zasadami współżycia społecznego, naruszenia prywatności oraz jakichkolwiek praw i wolności innych użytkowników, Spółki oraz osób i podmiotów trzecich, jak również działań mogących skutkować naruszeniem interesów Spółki oraz innych użytkowników.
 3. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które skutkować mogą naruszeniem bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W szczególności zabronione jest podejmowanie działań skutkujących lub mogących skutkować wprowadzeniem do Serwisu szkodliwego oprogramowania lub uruchomieniem takiego oprogramowania na komputerach użytkowników Serwisu, ograniczeniem dostępu użytkowników do Serwisu, naruszeniem integralności lub dostępności danych publikowanych za pośrednictwem Serwisu, naruszeniem poufności informacji przechowywanych w Serwisie i nie przeznaczonych do powszechnej publikacji, pozyskiwaniem nieuprawnionego dostępu do części przeznaczonej dla użytkowników zalogowanych,  nieuprawnionym korzystaniem z indywidualnych kont użytkowników, także innych czynności, których skutkiem może być zmiana zamierzonej funkcjonalności Serwisu, w tym ingerowanie w kod Serwisu, działanie serwera, sieci, oprogramowania oraz sprzętu, wykorzystywanych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

Monitorowanie działania użytkowników

 1. Spółka odnotowuje operacje logowania użytkowników posiadających indywidualne konta w Serwisie. Operacje logowania są odnotowywane w celu identyfikacji nieużywanych kont.
 2. Operacje logowania, o których mowa powyżej, są przechowywane przez okres do 12 miesięcy od ich odnotowania.

Zobowiązania i odpowiedzialność Spółki

 1. Spółka zamieszcza w Serwisie własne treści oraz treści udostępnione jej przez podmioty trzecie, w zakresie, w jakim z tymi podmiotami ustalone zostało zamieszczenie określonych treści w Serwisie.
 2. Wszelkie treści zamieszczane przez Spółkę pozostają zgodne z przepisami prawa oraz standardami etycznymi oczekiwanymi od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
 3. W przypadku zapytań użytkowników w przedmiocie określonych produktów oraz usług opisanych w Serwisie Spółka zastrzega, że przed udzieleniem odpowiedzi może wyniknąć potrzeba kontaktu lub ustaleń z producentem towarów bądź oprogramowania lub podmiotem świadczącym określone usługi. W takiej sytuacji Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z udzieleniem odpowiedzi do czasu uzyskania odpowiednich wyjaśnień ze strony producenta lub podmiotu świadczącego usługi.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania obowiązków użytkowników.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom i podmiotom trzecim (np. partnerom handlowym, kontrahentom, producentom sprzętu i oprogramowania).
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy pojawiające się w Serwisie, odnoszące się do: treści dostępnej w Serwisie, prawidłowego wyświetlania się witryny, prawidłowego funkcjonowania oprogramowania, serwera, sprzętu i sieci, od których zależy prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a także błędów w kodzie Serwisu, wtyczkach i narzędziach administrowanych przez podmioty trzecie oraz innego rodzaju błędy i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, jeśli nie zostały one umyślnie popełnione przez Spółkę.
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieudzielenie odpowiedzi na zapytanie użytkownika, w tym w związku z wypełnieniem przez użytkownika formularza w Serwisie. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji użytkownik powinien skontaktować się ze Spółką na adres korespondencyjny, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@4sync.pl, w celu uzyskania wyjaśnień.
 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne na stronach internetowych, do których prowadzą hiperłącza zamieszczone w Serwisie. Publikacja linków prowadzących do innych stron internetowych nie oznacza akceptacji treści tam zawartych. Klikając link do innej strony, użytkownik opuszcza Serwis i przechodzi do innej strony internetowej na własną odpowiedzialność.
 9. Spółka może czasowo zablokować dostęp do Serwisu z określonych adresów IP w przypadku stwierdzenia, że z adresów tych przeprowadzono lub próbowano przeprowadzić atak na Serwis. Czas, na jaki dostęp jest zablokowany, jest uzależniony od decyzji Spółki.

Prawa autorskie i własność intelektualna

 1. Wszelka treść zamieszczona w Serwisie objęta jest prawem autorskim.
 2. Prawa autorskie do treści zamieszczonej w Serwisie przysługują Spółce, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
 3. Prawa autorskie do opisów produktów, oprogramowania lub usług przysługują producentom tych produktów bądź oprogramowania albo podmiotom świadczącym wskazane usługi.  
 4. W Serwisie mogą być zamieszczane treści stanowiące znaki towarowe lub przedmiot innych praw własności intelektualnej. Wykorzystanie takich treści przez użytkownika bez zgody podmiotu, któremu przysługują prawa ochronne bądź inne prawa do takiej treści jest zabronione.
 5. Dozwolone jest korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie w zakresie, w jakim stanowić to będzie dozwolony użytek użytkownika.
 6. Użytkownikom zabrania się kopiowania, powielania, udostępniania i rozpowszechniania treści zamieszczonej w Serwisie, a także informacji i innej treści objętej prawami autorskimi bez zgody Spółki bądź podmiotu, któremu do danej treści przysługują prawa autorskie.

Prywatność i ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych użytkowników odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników zostały zawarte w klauzulach informacyjnych publikowanych przez Spółkę.
 2. Spółka publikuje politykę cookie określającą zasady wykorzystania cookie w trakcie korzystania z Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki obowiązują do czasu ich zastąpienia nowymi warunkami.
 2. Treść niniejszych warunków może zostać zmieniona w każdym czasie. Nowa (zaktualizowana) treść Warunków zostanie udostępniona w Serwisie oraz oznaczona datą aktualizacji.
 3. Wszelkie kwestie związane z korzystaniem z Serwisu i spory wynikłe na tym tle podlegać będą wyłącznie prawu polskiemu i rozstrzygane przez sąd lub organ miejscowo właściwy według siedziby Spółki. Zastrzeżenie to nie dotyczy spraw z udziałem konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag odnoszących się do funkcjonowania Serwisu bądź niniejszych Warunków zalecany jest kontakt ze Spółką na adres korespondencyjny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail webmaster@4sync.pl.