Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

4sync > Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 4Sync Solutions Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie (02-237), przy ul. Instalatorów 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351692, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272551538, REGON: 140900519, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 107.500,00 zł, zwana dalej Spółką.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, o ile rekrutacje te będą prowadzone przez Spółkę w okresie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, co stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Spółki w związku z realizacją obowiązków służbowych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia ich przekazania Spółce lub potwierdzenia zainteresowania przyszłymi rekrutacjami, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 7. W przypadku zawarcia umowy o pracę pomiędzy Państwem a Spółką, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymaganiami prawnymi w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 8. Przysługują Państwu prawa do żądania od Spółki: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informację o wycofaniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych prosimy przesłać na adres odo@4sync.pl
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi Państwu udział w przyszłych rekrutacjach.
 12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.
 13. Wszelkie żądania i pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres Spółki lub na adres e-mail odo@4sync.pl.